เรื่อง แจ้งทำการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม
ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 60 -31 ม.ค. 61 (ใหม่)

เนื่องจาก ม.อ. มีการปรับปรุงเงื่อนไขในระบบ TOR Online
เพื่อให้สามารถนับการเป็นที่ปรึกษาร่วมคุมวิทยานิพนธ์
ะกรณีนักศึกษาเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ์
กรณีนักศึกษาทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่
และได้ย้อนสถานะใบประเมินในระบบ TOR Online
ของบุคลากรสายวิชาการทุกคนใหม่
(บุคลากรสายสนับสนุนดำเนินการในระบบ TOR Online ได้ตามปกติ)


กลุ่มข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
วันที่ 1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2561 มี 3 ขั้นตอน คือ
- ทำการรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 1/2561 ส่งผู้บังคับบัญชาเห็นชอบกับผล
- กรรมการประเมินผลและยืนยันผล ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
- เข้ามารับทราบผลการประเมิน หลังจากที่การเจ้าหน้าที่คณะประกาศผล
วันที่ 21-31 มี.ค. 2561
- ทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบ 2/2561 ส่งผู้บังคับบัญชาให้เห็นชอบกับแผน
ภายในวันที่ 31 มี.ค.2561


กลุ่มพนักงานฯ
วันที่ 1 ก.พ. - 20 มี.ค. 2561
- ทำการรายงานผลการปฏิบัติงานครึ่งเทอม (การทำงานตั้งแต่ 1 ส.ค. 60 -31
ม.ค.61) ส่งผู้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบผล
- ผู้บังคับบัญชาเข้ามารับทราบ ภายในวันที่ 20 มี.ค.61
วันที่ 21-31 มี.ค. 2561
- ไม่ต้องดำเนินการอะไร
(ระบบจะเปิดให้กลุ่มพนักงานฯทำการรายงานผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง ประมาณเดือน
ก.ค.- ส.ค. 61)

PSU :: Webmail Logo
PSU :: Webmail Login
Name:
Password:
Password Setting
FAQ
New User Start Here
เริ่มต้นใช้งานใหม่ คลิกที่นี่